Hoofdpagina » Winkel » Algemene voorwaarden Uw klantgegevens | Uw reserveringen | Afrekenen
Produkten
 
***ONLINESHOP***
SPECIAL FX OVERZICHT
FESTIVAL VERHUUR
NEW! T-SHIRT SHOOTER
AIR FX VERHUUR
BUBBLE FX VERHUUR
CO2 FX VERHUUR
CONFETTI FX VERHUUR
DROP FX VERHUUR
FLAME/SPARX FX VERHUUR
ICE & SNOW FX VERHUUR
LASER VERHUUR
POWDER FX VERHUUR
SMOKE FX VERHUUR
VUURWERK SHOWS
ZOEKLICHT VERHUUR
VINTAGE VERHUUR
RENTFX VESTIGINGEN
DEEJAYS
 
     
Reserveringen
Meer
 
U heeft
nog geen reserveringen
 
     
Informatie
 
Verzenden & retourneren
Privacy verklaring
Algemene voorwaarden
Verhuur voorwaarden
Contact/ Openingstijden
 
     

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden van Rentfx

Download printversie (pdf)


TOEPASSELIJKHEID
Artikel 1
1. In het hierna volgende wordt onder Rentfx verstaan de door Rentfx gedreven
onderneming(en), kantoorhoudende te Amsterdam aan de Stoombootweg 98b, althans
kantoorhoudende op de locaties zoals deze blijken uit de inschrijving van Rentfx in het
handelsregister.
2. Onder "wederpartij" of "huurder" wordt in het navolgende verstaan iedere natuurlijke
persoon of rechtspersoon die met Rentfx een overeenkomst heeft gesloten, danwel met
Rentfx in onderhandeling is over het tot stand brengen van een overeenkomst,
daaronder begrepen het doen van een aanbieding door Rentfx.
3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen
Rentfx en wederpartijen of huurders en zij maken van de verbintenis tussen hen
onvoorwaardelijk deel uit.
4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, indien zulks
schriftelijk door de directie van Rentfx is bevestigd.
5. Onder zaken worden in de voorwaarden verstaan zowel hard- als software, en voorts al
hetgeen dat met inachtneming van de bedrijfsactiviteiten van Rentfx voorwerp van
overeenkomsten kan zijn.
6. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk
uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de
algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt dat in
geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van Rentfx en wederpartij
strijdig zijn de bepalingen in de algemene voorwaarden van Rentfx prevaleren;
7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden van toepassing. Rentfx en wederpartij zullen nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en
de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
AANBIEDINGEN
Artikel 2
1. Alle aanbiedingen worden vrijblijvend uitgebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen. Aan aanbiedingen die niet ondertekend zijn door een bestuurder van
Rentfx dan wel door het hoofd verkoop van Rentfx kunnen door de wederpartij nimmer
rechten worden ontleend.
2. Alle bij een aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens zoals maten, gewichten,
vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Deze opgaven
zijn slechts bindend voor zover dit uitdrukkelijk wordt bevestigd. Details hoeven niet te
worden verstrekt.
3. In aanbiedingen van Rentfx is het uitgangspunt dat alle goederen in de gebruikelijke
uitvoering geleverd worden en dat alle werkzaamheden op normale wijze kunnen worden
verricht. Bijzondere eisen en omstandigheden dienen vooraf schriftelijk en voldoende
gedetailleerd aan Rentfx te worden opgegeven. In dat geval zal in de aanbieding expliciet
vermeld worden of en in hoeverre daarmee rekening is gehouden.
4. Rentfx behoudt zich het recht voor opdrachten en/of bestellingen zonder opgaaf van
redenen te weigeren.
5. Indien wederpartij de overeenkomst namens of voor rekening van een andere natuurlijk
persoon sluit, verklaart hij - door ondertekening van het contract - daartoe bevoegd te
zijn. Opdrachtgever is naast deze andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk
voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot nakoming van een deel van
het in de aanbieding of offerte vermelde tegen een overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs.
7. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten.
8. Alle aanbiedingen gaan vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
OVEREENKOMST
Artikel 3.
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Rentfx eerst tot stand,
nadat Rentfx een opdracht schriftelijk heeft aanvaard c.q. heeft bevestigd. De
aanvaarding c.q. de bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te
geven.
2. Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede afspraken met en/of
toegezonden door personeel van Rentfx binden Rentfx slechts indien deze door Rentfx
schriftelijk zijn bevestigd.
3. Voor leveranties en/of werkzaamheden waarvoor gezien hun aard geen offerte c.q.
opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging
beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4. Rentfx is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder)
te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan de
betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan. Rentfx is
eveneens gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst,
alvorens (verder) te presteren, de wederpartij tot betaling van een door Rentfx vast te
stellen voorschot te verplichten.
PRIJZEN
Artikel 4.
1. Elke prijsopgave geschiedt onder voorbehoud van prijswijzigingen, tenzij het tegendeel
schriftelijk is overeengekomen.
2. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
? gebaseerd op de ten tijde van de aanbiedings- c.q. orderdatum geldende hoogte
van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale lasten, belastingen en andere
overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, en overige kosten;
? gebaseerd op levering "af het bedrijf" van Rentfx;
? exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
? exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en
transportverzekering;
? vermeld in Euro, maar eventuele koerswijzigingen ten opzichte van andere
valuta kunnen worden doorberekend.
3. Rentfx is bevoegd de overeengekomen prijs te verhogen, indien één of meer van de in
het vorige lid genoemde prijsfactoren een verhoging van meer dan 5% ondergaan na de
datum van aanbieding.
4. Indien tevens werkzaamheden zijn overeengekomen, is Rentfx bevoegd om boven de
overeengekomen prijs in rekening te brengen de kosten, verband houdende met
aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan redelijkerwijze voor Rentfx
was te voorzien of met het feit dat op andere dan gebruikelijke uren gewerkt moest
worden of die gevolg zijn van vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden buiten
schuld van Rentfx.
LEVERTIJD EN LEVERING
Artikel 5.
1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst genoemde termijn waarbinnen de
goederen voor de wederpartij ter beschikking zullen zijn of, indien werkzaamheden zijn
overeengekomen, de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden verricht.
2. De opgave van levertijden geschiedt steeds bij benadering, er zijn nimmer fatale
termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Een overeengekomen levertijd gaat pas in nadat alle noodzakelijke gegevens in bezit
van Rentfx zijn en de betaling, indien en voorzover deze bij het verstrekken van de
opdracht moet geschieden, al dan niet bij wijze van voorschot, is verricht dan wel de
overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 lid 4 verlangde zekerheid is gesteld.
4. Rentfx zal de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht nemen, doch overschrijding van
de opgegeven levertijd verplicht Rentfx niet tot enige schadevergoeding en geeft de
wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren of te ontbinden c.q. de afname
te weigeren.
5. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering "af bedrijf/magazijn" van Rentfx.
6. Levering in gedeelten (deelleveranties) is toegestaan.
7. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn
afgenomen, staan ze te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. In
geval van langdurige opslag, langer dan een maand als gevolg van het niet op de
overeengekomen datum afnemen der goederen, zullen door Rentfx opslagkosten
worden berekend.
8. Geringe afwijkingen van de geleverde c.q. verhuurde goederen in afmeting, kleur,
capaciteit, vorm en verpakking vormen geen grond voor de wederpartij de order geheel
of gedeeltelijk te ontbinden of te annuleren, dan wel gehele of gedeeltelijke betaling te
weigeren, dan wel schadevergoeding te vorderen.
9. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij ontvangst zowel
kwantitatief als kwalitatief te controleren. Eventuele tekorten of beschadigingen dienen
overeenkomstig artikel 12 van deze voorwaarden aan Rentfx kenbaar te worden
gemaakt.
10. Indien ook werkzaamheden buiten onze onderneming zijn overeengekomen dient de
wederpartij er zorg voor te dragen dat het werk met bekwame spoed kan aanvangen,
onder meer door de werkplek goed bereikbaar te maken voor personeel van Rentfx en
voor het aanvoeren van materialen. Voorts is de wederpartij gehouden in de benodigde
stroomaansluitingen en goed werklicht te voorzien, zonodig hulpwerktuigen als
hijswerktuigen en steigers ter beschikking te stellen en te zorgen dat geen
werkzaamheden van derden de voortgang van het werk belemmeren of vertragen.
11. Rentfx is bevoegd voor de realisering van een levering c.q. uitvoering van werk, derden
(onderaannemer) in te schakelen.
AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 6.
1. Behoudens dwingende rechtsregels uit de wet en jurisprudentie is Rentfx niet
gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard ook, direct of indirect,
waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken
danwel aan personen, zowel aan de wederpartij als aan derden.
2. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde c.q. verhuurde zaken door of
namens de wederpartij en/of het leveren van diensten aan of ten behoeve van de
wederpartij, is Rentfx gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij
en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of schade is ontstaan ten
gevolge van fabricage- en/of samenstellingfouten, dan wel door andere oorzaken,
daaronder begrepen fouten van door Rentfx te werk gesteld of ter beschikking gesteld
personeel.
3. Rentfx is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig
gebruik van het geleverde of door gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het
naar objectieve maatstaven geschikt is.
4. Aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten.
5. Indien Rentfx aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid
beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Rentfx te
verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte
van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
OVERMACHT
Artikel 7.
1. In geval van overmacht heeft Rentfx het recht zonder rechterlijke tussenkomst de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel de overeenkomst geheel of ten
dele ontbonden te verklaren, zonder dat Rentfx daardoor tot enige schadevergoeding
gehouden zal zijn.
2. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van
de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van Rentfx kan worden
verlangd.
In elk geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog,
oproer, watersnood, waterschade, molest, brand, transportmoeilijkheden,
verkeersopstoppingen, onvoorziene technische complicaties, werkstakingen,
bedrijfsstoringen bij Rentfx c.q. bij diens leveranciers en wanprestatie door leveranciers
van Rentfx.
3. Indien door overmacht de levering meer dan drie (3) maanden vertraagd wordt, kunnen
partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst, in ieder geval
inhoudende een vergoeding van de door Rentfx gemaakte kosten.
4. Indien Rentfx bij een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan is Rentfx gerechtigd de reeds
verrichte prestaties te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen
als betrof het een afzonderlijke transactie.
EIGENDOMSVOORBEHOUD
Artikel 8.
1. Door Rentfx geleverde zaken blijven eigendom van Rentfx, tot het moment van volledige
betaling van al hetgeen de wederpartij, uit welke hoofde dan ook, jegens Rentfx
verschuldigd is, hieronder tevens begrepen toekomstige vorderingen op de wederpartij,
met inbegrip van rente en kosten.
2. Ingeval van bestelling of verwerking van door Rentfx geleverde zaken bij de wederpartij,
verkrijgt Rentfx, tot het moment van betaling van al hetgeen de wederpartij aan Rentfx
verschuldigd is een mede-eigendomsrecht in het (de) nieuw ontstane goed(eren) en wel
voor de waarde van de door Rentfx oorspronkelijk geleverde goederen.
3. In geval van niet-betaling van een opeisbaar bedrag, daaronder begrepen niet-betaling
binnen de termijn zoals bedoeld in artikel 9 lid 1, aanvraag surséance van betaling,
faillissement, toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen,
ondercuratelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van de wederpartij, heeft Rentfx
het recht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst het geleverde,
doch niet of niet geheel betaalde, als haar eigendom terug te vorderen onder verrekening
van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd haar recht om vergoeding te
verlangen voor niet genoten winst en/of geleden verlies of schade.
In die gevallen is elke vordering welke Rentfx ten laste van de wederpartij heeft, ineens
en dadelijk opeisbaar.
4. Gedurende de werking van dit eigendomsvoorbehoud draagt de wederpartij de
aansprakelijkheid voor en het risico van de goederen vanaf het moment waarop deze te
zijner beschikking zijn gesteld. De goederen kunnen alsdan door de wederpartij in het
kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt, doch mogen niet in
onderpand gegeven worden en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van
een derde.
5. De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van Rentfx medewerking te verlenen aan
het vestigen van een (bezitloos) pandrecht op de in het tweede lid van dit artikel
bedoelde zaken na bewerking, zulks tot zekerheid van nakoming van het door de
wederpartij aan Rentfx verschuldigde ter zake de verkoop van de in dat lid bedoelde
zaken, dan wel uit welke hoofde ook.
BETALINGEN
Artikel 9.
1. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, voor zover de
overeenkomst niet anders bepaalt.
Betaling van gedeelten heeft tussen partijen als niet-tijdige betaling te gelden, voor zover
niet anders is overeengekomen.
2. Indien wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is
opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd
van 1,5 % per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke
handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare
bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat wederpartij in verzuim is tot het
moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. Ten laste van de wederpartij komen voorts in geval van niet-tijdige betaling alle kosten,
zowel in als buiten rechte gemaakt ter inning van het verschuldigde, met een minimum
van € 350,00 Voorts is de wederpartij verschuldigd de wettelijke rente over voormelde
buitengerechtelijke kosten.
ADVIEZEN EN GEGEVENS
Artikel 10.
1. Adviezen, tekeningen, berekeningen en ontwerpen worden door Rentfx naar beste
kennis van zaken gegeven. Zij aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor (mondeling
of schriftelijk) gegeven adviezen, tekeningen, berekeningen en ontwerpen.
2. Advies van Rentfx kan de wederpartij nimmer ontheffen van de plicht tot eigen onderzoek
van de te leveren goederen op hun geschiktheid voor het beoogde doel. Hetzelfde geldt
voor gegevens omtrent samenstelling van goederen en toepassingsmogelijkheden.
RECLAMES
Artikel 11.
1. Alle reclames betrekking hebbend op geleverde goederen c.q. werkzaamheden, dienen
binnen acht (8) dagen na (af)levering, aan Rentfx schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.
Onder (af)levering wordt eveneens verstaan de situatie, zoals bedoeld in art. 5 lid 7, in
welk geval de wederpartij zich niet op verschoonbare termijnoverschrijding kan
beroepen.
2. Indien de reclame door Rentfx gegrond wordt bevonden, is Rentfx uitsluitend verplicht tot
kosteloos herstel c.q. vervanging van de ondeugdelijke (delen van) zaken c.q. het
verbeteren van de werkzaamheden, zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan
doen gelden op welke vergoeding dan ook.
3. Reclames over facturen dienen, ingeval deze gelijk met de zaken worden overhandigd,
terstond aan Rentfx kenbaar gemaakt te worden. Indien de facturen worden verzonden,
dan dienen reclames over die facturen binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk
bij Rentfx te worden ingediend.
4. Na het verstrijken van de termijnen, genoemd in de leden 1 en 3 van dit artikel, wordt de
wederpartij geacht de geleverde goederen, respectievelijk de verrichte werkzaamheden,
respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.
Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen.
5. Het indienen van reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn elders in deze
voorwaarden omschreven betalingsverplichtingen jegens Rentfx.
GEVOLGEN VAN NIET-NAKOMING
Artikel 12.
1. In geval de wederpartij een met Rentfx gesloten overeenkomst niet nakomt, heeft Rentfx
het recht nakoming dan wel ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen. In dit artikel
wordt onder niet-nakoming verstaan het niet afnemen van verkochte zaken of geleverde
diensten en het niet in huur aannemen van zaken, ook wel genoemd annulering door de
wederpartij/huurder van een tot stand gekomen overeenkomst.
2. Indien wederpartij, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te
annuleren, wordt een vast % van de contractsom als annuleringskosten in
rekening gebracht, onverminderd het recht van Rentfx op volledige
schadevergoeding inclusief gederfde winst;
Bij annulering meer dan 60 dagen voor de geplande datum van huur, dienstverlening of
uitvoering van een opdracht wordt de schadevergoeding door partijen vastgesteld op
25%. Bij annulering 60 dagen of korter, maar langer dan 20 dagen daarvoor bedraagt het
percentage 50% en bij annulering 20 dagen of korter bedraagt de schadevergoeding
100% van de contractssom.
Indien wederpartij bij annulering de afname weigert van de reeds door Rentfx
aangeschafte zaken zoals materialen, grondstoffen en installaties, al dan niet beof
verwerkt, is wederpartij gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan Rentfx
te voldoen;
3. De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkele niet-afnemen van door haar gekochte
goederen op het moment dat deze door Rentfx aan haar ter beschikking zijn gesteld. Het
bepaalde in artikel 5 lid 7 is van toepassing.
4. De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkele niet-afnemen van door haar
opgedragen diensten op de daarvoor overeengekomen datum. Onder het niet-afnemen
van diensten wordt tevens verstaan het niet aan Rentfx ter beschikking stellen van de
nodige faciliteiten teneinde de aan haar opgedragen diensten te kunnen uitvoeren,
alsmede het niet toelaten van Rentfx tot de terreinen en/of ruimtes waarin de
overeengekomen dienst door Rentfx overeenkomstig de opdracht zou moeten worden
verleend.
5. Annulering dient per aangetekend schrijven te geschieden.
VERHUURVOORWAARDEN
Artikel 13.
1. De huurprijzen van de apparatuur worden berekend per stuk per 20 uur.
2. Er wordt een inschrijving van de Kamer Van Koophandel + kopie van het Rijbewijs of
I.D.kaart of Paspoort gevraagd. Betaling van huursom geschiedde per bank of PIN
automaat voor afgifte van de zaken, tenzij anders overeengekomen in het contract.
3. Bij het ophalen van de apparatuur is het verplicht legitimatie te tonen.
4. Afhalen van de apparatuur is mogelijk tussen 12:00 uur en 15:00 uur (tenzij anders
overeengekomen).
a. Terugbezorgen van de apparatuur geschiedt voor11:00 uur!!
5 De teruggave van de apparatuur dient voor het einde van de huurperiode te geschieden,
met inachtneming van de in deze verhuurvoorwaarden vermelde tijden.
a. Bij het niet nakomen van deze verplichting is de huurder tot op de dag van teruggave
een vergoeding schuldig van 100% van het huurtarief per 24 uur voor de betrokken
apparatuur, een en ander onverminderd met eisen voor schadevergoeding en/of kosten
voor het (laten) terughalen van de apparatuur.
b. Na teruggave van de apparatuur volgt teruggave van de waarborgsom.
6. Bij overschrijding van de huurperiode, glasbreuk van lampen en lenzen, schade aan of
zoekraken van onderdelen, is "Rentfx" gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten op de
huurder te verhalen.
7. Het is niet toegestaan om gehuurde zaken door te verhuren, verkopen of ter leen af te
staan aan derde zonder schriftelijke toestemming van "Rentfx", tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.
8. Rentfx is niet aansprakelijk voor enige schade aan of zoekraken/diefstal van de
verhuurde apparatuur in de overeengekomen huurperiode, deze komt geheel ten laste
van de huurder, huurder is dus geheel aansprakelijk voor schade en/of diefstal aan/van
de apparatuur en zal de nieuwwaarde van de apparatuur moeten direct per bank of onze
PIN automaat moeten voldoen.
9. De huurder is verplicht in geval van diefstal, verduistering of vandalismeschade hiervan
terstond aangifte te doen bij de politie in de plaats waar de diefstal of verduistering heeft
plaatsgevonden, c.q. de vandalismeschade is aangericht, en een kopie van deze
aangifte aan Rentfx te verstrekken.
10. De huurder is gehouden "Rentfx" direct schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle
vorderingen welke derde tegen "Rentfx" aanhangig mochten maken ter zake van door
gehuurde apparatuur veroorzaakte schade of inbeslagname. De huurder zal dus bij
diefstal, vandalismeschade of verduistering de verhuurder direct schadeloos stellen door
betaling per bank of bij onze PIN automaat. Bij niet directe schadeloosstelling moet de
huurder de verhuurder de kosten vergoeden voor het inhuren van dezelfde apparatuur bij
collega bedrijven totdat de volledige schade is voldaan.
11. Rentfx zal bij het niet naleven van de in het contract vermelde betaling/voorwaarden, de
te leveren apparatuur niet plaatsen, totdat het/de bedrag/voorwaarden alsnog is/zijn
voldaan. Als Rentfx al op de locatie is moet(en) dit/deze bedrag/voorwaarden binnen 60
minuten zijn voldaan/gerealiseerd, gebeurt dit niet, dan gaat de apparatuur retour naar
de opslag van Rentfx. De verplichting tot betaling blijft alsdan bestaan en de apparatuur
wordt dan niet meer geleverd.
12. Lampenrisico: doorgebrande lampen worden, indien bij de verhuurder ingeleverd niet in
rekening gebracht, niet ingeleverde lampen zullen aan de huurder worden doorberekend.
13. Rentfx is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die door huurder,
diens personeel, relaties of bezoekers veroorzaakt is. Dit geldt ook ten aanzien van
eventuele schade die de huurder lijdt doordat de gehuurde apparatuur uitvalt of niet
deugdelijk werkt door welke oorzaak dan ook.
14. Indien de apparatuur bij Rentfx wordt verzekerd tegen diefstal/molest dient wederpartij
rekening te houden met een eigen risico van € 750,00 als de waarde van de gehuurde
apparatuur minimaal € 1500,00 bedraagt. Onder een waarde van € 1500,00 kan er niet
worden verzekerd.
15. Apparatuur die door Rentfx t.b.v. de huurder wordt ingehuurd kan niet door Rentfx
worden verzekerd, de huurder dient dus zelf een (evenementen) verzekering af te
sluiten. Als de huurder zich niet verzekerd moet hij/zij indien de apparatuur wordt
ontvreemd of gemolesteerd het volledige schadebedrag die Rentfx opgelegd krijgt door
zijn toeleverancier binnen 7 dagen voldoen.
16. Alle prijzen zijn exclusief BTW (prijswijzigingen voorbehouden).
17. Als het contract niet binnen 7 dagen na dagtekening door wederpartij ondertekend is
behoeft Rentfx niet na te komen.
TER BESCHIKKINGSTELLING VAN EEN LOONWERKER
Artikel 14.
1. In dit artikel wordt onder loonwerker tevens verstaan licht-en bedieningsman.
2. Indien de wederpartij gebruik wenst te maken van een loonwerker van Rentfx zal hij dit in
verband met de planning tijdig aan Rentfx dienen aan te geven. De wederpartij dient dan
tevens aan te geven voor hoeveel uur hij gebruik wenst te maken van de loonwerker.
3. Indien Rentfx bij het verhuurde een loonwerker levert worden deze kosten apart in
rekening gebracht. Dit gebeurt op basis van een vast uurtarief.
4. Het is slechts mogelijk om een loonwerker in te huren voor één of meerdere periode(n)
van vier aaneengesloten uren. Ook wanneer de loonwerker in een periode van vier uren
minder dan vier uren werkt is Rentfx gerechtigd vier uur in rekening te brengen;
5. De loonwerker zal de opdrachten van wederpartij naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en voor risico en verantwoording van
wederpartij uitvoeren.
6. Uitvoering van de door de wederpartij aan loonwerker gegeven opdrachten zal
plaatsvinden op normale werkdagen en onder normale omstandigheden. Onder normale
werkdagen wordt verstaan: alle werkbare werkdagen van 7:00 uur tot
17:00 uur, met uitzondering van: zaterdagen, zondagen en ATV-dagen, alsmede
erkende christelijke, plaatselijk en nationale feestdagen, alsmede van overheidswege
vastgestelde vrije dagen.
7. De loonwerker zal de door de wederpartij gegeven opdracht en instructies opvolgen
wanneer deze tijdig aan hem zijn kenbaar gemaakt en deze noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van de opdracht.
8. Indien over de uitvoering van de opdracht tussen wederpartij en loonwerker verschil van
mening bestaat of de loonwerker zich ziek meldt, dan dient de wederpartij dit direct aan
Rentfx te melden. Indien nodig zal Rentfx voor een vervanger zorgdragen.
TOEPASSELIJK RECHT
Artikel 15.
1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing.
GESCHILLEN
Artikel 16.
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke door een partij als zodanig worden
beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn of betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of
uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de
bevoegde rechter te Amsterdam. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te
leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
WIJZIGING EN AANVULLING VAN DEZE VOORWAARDEN
Artikel 17.
1. Rentfx heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
2. Wijzigingen en/of aanvullingen hebben geen terugwerkende kracht.
Show Voorwaarden
Onder artiest wordt verstaan: iedere artiest, groep van artiesten of musici alsmede betrokken
technici, drive in shows, presentatoren etc.
1. Contractant 2 verplicht zich (onder voorbehoud) er zorg voor te dragen, de in het
contract vermelde artiest in volledige bezetting tijdig aanwezig te zijn en tenminste 5
minuten voor aanvang speelklaar te zijn opgesteld. Voldoet contractant 2 niet aan
deze verplichting en begint deze 60 minuten later dan de in het contract vermelde tijd,
wordt het bedrag zoals vermeld aan de ommezijde met 25% verlaagd, voor elk uur
daarna geldt ook 25% vermindering, de technicus/disco zal de tijd die hij/zij te laat is
gekomen in overleg met contractant 1 inhalen. In alle gevallen buiten contractant 2
haar schuld om beroept zij zich op de in artikel 9 vermelde voorwaarden (Overmacht).
a. Indien artiest helemaal niet komt opdagen zonder afbericht vergoed Contractant 2 het
gehele bedrag wat voorkomt op het contract, behalve als het hier gaat om nalatigheid
van derde. (b.v. ingehuurde artiesten).
2. Contractant 1 verklaart hierbij meerderjarig te zijn en PERSOONLIJK voor nakoming
en betaling van de op het contract vermelde voorwaarden en verplichtingen borg te
staan. (betaling per bank binnen gestelde termijn).
3. De eventuele kosten te heffen door het buro voor muziek- en auteurs (BUMA) komen
voor rekening van contractant 1.
4. Annulering van deze overeenkomst door contractant 1 is uitsluitend mogelijk in geval
van overmacht, door contractant 1 ten genoegen van contractant 2 aan te tonen. In alle
andere gevallen dient contractant 1 de navolgende vergoeding aan contractant 2 te
voldoen:
a. 25% van het overeengekomen totaalbedrag bij annulering meer dan 30 dagen voor het
optreden, 50% van het overeengekomen totaalbedrag bij annulering binnen de periode
van 30 tot 15 dagen voor het optreden en 100% van het overeengekomen totaalbedrag
bij annulering binnen 14 dagen voor het optreden.
5. Contractant 1 verklaart zich na ondertekening met de presentaties van contractant 2
alleszins bekend te zijn.
6. Alle schade, die aan instrumenten/installaties & eigendommen wordt toegebracht,
tijdens het optreden van de in het contract genoemde artiest van contractant 2, of
tijdens pauzes die artiest zal hebben voor de aangegeven periode die in dit contract
vermeld staan, door middel van baldadigheid, geweld, diefstal, brand, conflict,
burgeroorlog, opstand, weersinvloeden, zal contractant 1 garant staan en hiervan de
betreffende kosten zelf vergoeden of via haar verzekering.
7. De huurder is gehouden "Rentfx" schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle
vorderingen welke derde tegen Rentfx aanhangig mochten maken, ter zake van door
gehuurde van door gehuurde apparatuur veroorzaakte schade of inbeslagname.
8. Bij buiten/evenementen dient contractant 1 zorg te dragen voor een deugdelijke
overkapping t.b.v. alle apparatuur en de artiest volgens opgegeven specificaties bij
artikel 12 of 13. Als deze overkapping er niet is en contractant 1 niet voldoet aan de
gestelde eisen in het contract, is contractant 2 gemachtigd het optreden te annuleren,
contractant 1 blijft in voorkomende gevallen verplicht het aan ommezijde vermelde
bedrag te voldoen.
9. In het geval de artiest als gevolg van ziekte, ongeval, extreme gladheid of enig andere
onvoorziene omstandigheid het overeengekomen optreden niet kan uitvoeren zal de
artiest zo spoedig mogelijk melding doen aan contractant 1 of 2 . In geen geval kan
contractant 1 aanspraak maken op enige vergoeding ontstaan door o.a.
inkomstenderving. Contractant 2 heeft in deze geen verplichtingen, maar zal indien
mogelijk voor een alternatief zorgen. (dit bij aanwezigheid en onder voorbehoud).
10 Artiest heef recht op gratis consumpties, minimaal 2 per persoon per uur met een
maximum pauze van 2 x 7 min. per uur voor de drive in show geldt na 4 uren werk, 30
min. Pauze (tenzij anders overeengekomen).
11. De rekening zal vooraf betaald worden (indien anders vermeld in de overeenkomst) en
contant worden voldaan.
12. Contractant 1 draagt zorg voor:
- (kracht)stroomvoorziening binnen een straal van 20 meter, bestaande
Uit een 220V..........Ampère Gerandaarde vrije groep (dus geen externe
app.op deze groep)
Uit twee 220V......…Ampère ,, ,,
Uit een 380V….….Ampère vijf aderig volgens de CEE-norm
13. Contractant 1 dient te zorgen voor;
Podium/vloeroppervlakte/overdekt podium van:
Breedte ...............cm Hoogte ........................cm
Diepte ...............cm Werkhoogte ........................cm (Tussen podium
& plafond)
14. Contractant 2 is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het inhuren van artiest
die zijn afspraak niet tijdig nakomt.
15. Als de show incl. op & afbouw langer duurt dan 8 uren dient de klant zorg te dragen
voor (warme) maaltijden!!
16. Als het contract niet binnen 2 weken na dagtekening binnen is mag Rentfx de show
annuleren.
17. Bovengenoemde voorwaarden zij gedeponeerd bij de kamer van koophandel te
Amsterdam onder nummer D 3788.
Volgende

Copyright © 2018 RENTFX HANS BAKKER (OFFICIEEL DEALER MAGICFX)
Powered by osCommerce